ఆగస్ట్ 20వ తేదిన జాతీయ శాస్త్రీయ దృక్పద దినం సందర్బంగా ఆగస్ట్ 20వ తేది నుండి 30వ తేది వరకు అన్ని యూనిట్ల వారు మూఢనమ్మకాల వ్యతిరేక చట్టం చేయాలని ఆన్‌లైన్ పోస్టర్ డిస్‌ప్లే కార్యక్రమం నిర్వహించుచున్నారు.

Leave a Reply