“రాజ్యాంగపరిషత్‌-ప్రాథమిక విధులు, హక్కులు” పై Quiz లో పాల్గోనండి.

“రాజ్యాంగపరిషత్‌-ప్రాథమిక విధులు, హక్కులు” పై Quiz లో పాల్గోనండి.

“రాజ్యాంగపరిషత్‌-ప్రాథమిక విధులు, హక్కులు” పై మన జెవివి నాయకులు, MLC అయిన KS Lakshmana Rao గారు రూపొందించిన Quiz ని మీకందరికి అందుబాటులో ఉంచాము.
దీని ద్వారా రాజ్యాంగం పై మనకున్న అవగాహన ఏమేరకు ఉందో తెలుస్తుంది. తర్వాత Competetetive Exams కి Prepare అయ్యే వారికీ ఉపయోగపడుతుంది.
https://forms.gle/MZFGB7Bke7SNcZS27

Leave a Reply

Close Menu